مستندات API

هر سوالی یا مسئله ای که در وصل کردن API به سایت خودتان داشتید در قسمت تیکت پشتیبانی و بخش مشکل در برنامه نویسی و API ارسال کنید تا کمک لازمه انجام گیرد.
از این API برای استفاده در اسمارت پنل می توانید بهره بگیرید و به راحتی سایت خودتان را داشته باشید و کسب درآمد کنید.

راهنمای API

HTTP Method POST
API URL https://panel.followeran.com/api/v2
API Key Your API key ورود
Response format JSON
Parameters Description
key Your API key ورود
action services

نمونه کد خروجی

[ { "service": "3", "name": "Service 1", "category": "Category 1", "min": "20", "max": "30", "desc": "Description 1", "rate": "95200", "type": "default", "dripfeed": 0 }, { "service": "9", "name": "Service 2", "category": "Category 22", "min": "50", "max": "100", "desc": "Description 2", "rate": "12000", "type": "default", "dripfeed": 0 } ]
Parameters Description
key Your API key ورود
action add
service Service Id
link Link to page
quantity Needed quantity
is_test(optional) 0 = Not for test , 1 = For test

نمونه کد خروجی

{ "status": "success", "order": 151 }
Parameters Description
key Your API key ورود
action status
order Order Id

نمونه کد خروجی

{ "order": 1526, "status": "Completed", "charge": "5400", "start_count": 300, "remains": 0 }
Parameters Description
api Your API key ورود
action status
orders Order IDs separated by comma (Example: 34,35,38)

نمونه کد خروجی

{ "276801": { "order": 276801, "status": "processing", "charge": "1015", "start_count": 1526, "remains": "نامشخص" }, "266094": { "order": 266094, "status": "Completed", "charge": "10500", "start_count": 1217, "remains": 0 }, "266095": { "error": "Incorrect order ID" } }
Parameters Description
api Your API key ورود
action balance

نمونه کد خروجی

{ "status": "success", "balance": 12.3, "currency": "USD" }